រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះអនុស្សារណៈជាមួយគ្នាធនាគារ អេ ស៊ី លីដា សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបង់ កម្រៃសេវាសាធារណៈរថយន្តក្រុង និងកាណូត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក អ៊ួង វុធ៖

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា រវាងរដ្ឋាករដឹកជញ្ជូនសធារណៈរថយន្តក្រុង និងធនាគាអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ស្តីពីការប្រើប្រាស់សេវាអេស៊ីលីដាទាន់ចិត្ត ដើម្បី ផ្តល់ផលប្រ យោជន៏ និងសម្រួលដល់អតិថិជននិងប្រជាជន សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបង់កម្រៃសេវាសាធារណៈរថយន្ត ក្រុង និងការណូត។

.

ក្នុងពិធី ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈ នៃការយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាករស្វ័យតដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង រាជធានីភ្នំពេញ និងធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ស្តីពីការប្រើប្រាស់សេវាអេស៊ីលី យូនីធីទាន់ចិត្ត (QR Code) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ បង់កម្រៃសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង និងកាណូត កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២៣ សីហានៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ។