នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ៖ អក្ខរកម្មឆ្ពោះទៅភាពជោគជ័យ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ៖ អក្ខរកម្មឆ្ពោះទៅភាពជោគជ័យ

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា