ឯកឧត្តម ប៉ាក់ សុខុម អញ្ជើញប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឈិអាស៊ាន ជំនាន់ទី១៦ ដល់សិស្សសាលាសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ប៉ូលឌុយប្រ៊ូល ខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨ —

ឯកឧត្តម ប៉ាក់ សុខុម អញ្ជើញប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឈិអាស៊ាន ជំនាន់ទី១៦ ដល់សិស្សសាលាសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ប៉ូលឌុយប្រ៊ូល ខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ