អ្នកយកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា ជួបសម្ភាសជាមួយអ្នកវិភាគផែនការ​និងគោលនយោបាយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍថៃ នៅខេត្តរ៉ាក់យ៉ង

AKP រ៉ាក់យ៉ង ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

អ្នកយកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ជួបសម្ភាសជាមួយលោក Jeerawass Premdit អ្នកវិភាគផែនការ​ និងគោលនយោបាយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍថៃ នៅខេត្តរ៉ាក់យ៉ង ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ស្តីពីពលករជំនាញកម្ពុជានៅថៃ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា