ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម​ នៃសាកលវិទ្យាល័យ RAJAMANGALA University of Technology Thanyaburi នៅប្រទេសថៃ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកយកព័ត៌មាន AKP

AKP ប៉ាធុម ថានី ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោក Sivakorn Angthong ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម​ នៃសាកលវិទ្យាល័យ RAJAMANGALA University of Technology Thanyaburi នៅខេត្តប៉ាធុម ថានី (Pathum Thani) ប្រទេសថៃ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ អ្នកយកព័ត៌មាន ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ស្តីពីការសិក្សារបស់និស្សិតខ្មែរ នៅសាកលវិទ្យាល័យ RAJAMANGALA University of Technology Thanyaburi នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា