នាទីចាប៉ីដងវែង៖ ត្រៃលោកគោកត្រៃល័ក្ខ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីចាប៉ីដងវែង៖ ត្រៃលោកគោកត្រៃល័ក្ខ

ច្រៀងដោយ៖ ភីរម្យប្រាជ្ញ ឈួន និង លោកស្រី ព្រំ ផល្លា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទញយុជាតិកម្ពុជា