ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ប្រោសព្រះរាជទានលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិត ០៤រូប

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —