សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារស្តីពី ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេស និងពន្យារសុពលភាពបណ្ណ/សៀវភៅការងារជនបរទេស សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —