ព្រះធម៌ទេសនា៖ អ្វីទៅដែលហៅថាបុណ្យ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជុន

ព្រះធម៌ទេសនា៖ អ្វីទៅដែលហៅថាបុណ្យ

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ នៅ វណ្ណា

ជាព្រះសង្ឃគណមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្សាយចេញ៖ ពីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា