ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារជូនរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ដក្នុងការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់លំនៅឋានដែល មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់លើសពី៥០០ម៉េត្រការ៉េ និងមានកម្ពស់លើសពី៤ជាន់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨