អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ទឹកបាក់ទៅទាប លាភបាត់ទៅលើសំដី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ទឹកបាក់ទៅទាប លាភបាត់ទៅលើសំដី

និពន្ធដោយ៖ លោក លី​ ហាក់សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា