នាទីនារីរតនៈ ៖ កិច្ចការស្ត្រី​ និង អាស៊ាន

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីនារីរតនៈ ៖ កិច្ចការស្ត្រី​ និង អាស៊ាន

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី១៧ សីហា ឆ្នាំ២០១៨ សហការ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកិច្ចការនារី