ក្រសួង​​ អប់រំ យុវជន និងកីឡា សាលារាជធានីភ្នំពេញ និងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំប្រឡង មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

ថ្នាក់ដឹកនាំ តំណាងអោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សាលារាជធានីភ្នំពេញ និងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បើកកិច្ចប្រជុំស្តីពី ការរៀបចំប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន