នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាអបអរសម្តេចតេជោ ចំពោះជោគជ័យរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨—