គ.ជ.ប បង្ហាញឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោត ជាតំណាងរាស្រ្ដ នីតិកាលទី៦ តាមលំដាប់អាយុពីខ្ពស់មកទាប។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨—