គ.ជ.ប ចេញបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ឆ្នោត ជាតំណាងរាស្រ្ដ នីតិកាលទី៦ ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨–