គ.ជ.ប ចេញសេចក្តីសម្រេចប្រកាសបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្រ្ត ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទ៦នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨–