ក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសថា ទឹកទន្លេសេសាន ក្នុងខេត្តរតនគិរី កំពង់ជន់ឡើងខ្លាំងលើសពីចំណុចប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក ចន ណារិទ្ធ និងលោកស្រី ផន វាសនា៖

ខាងក្រោមនេះ គឺជាការប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹក ៖