អង្គការសង្គមស៊ីវិល បើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ក្រោមជាតិ ប្រមូលធាតុចូល ដើម្បីរួមចំណែករៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨ —

អង្គការសង្គមស៊ីវិល រៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្តីពីការប្រមូលធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីចូលរួមចំណែក ក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ