ក្រសួងទេសចរណ៍ និងអង្គការប៉េ អេស អឺរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយមួយស្ដីពី«ការទទួលស្គាល់ការ សិក្សាពីមុនសម្រាប់អ្នកជំនាញទេសចរណ៍»នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហានេះ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ដោយ លោកចេម ហួត

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍និងអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារ(PSE) នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នឹងធ្វើសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយរួមគ្នាស្ដីពី«ការវាយតម្លៃការទទួលស្គាល់លើការសិក្សាពីមុនរបស់អ្នកជំនាញទេសចរណ៍»។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ