នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ របៀប និងប្រភពនៃការសំពះរបស់ខ្មែរយើង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ របៀប និងប្រភពនៃការសំពះរបស់ខ្មែរយើង

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេសាម៉ោង ៩ម៉០០ ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍និងអាទិត្យ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា