ព្រះធម៌ទេសនា៖ សីល៥និងសុភម្គលក្នុងគ្រួសារ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូននូវខ្លឹមសារ

ព្រះធម៌ទេសនា៖ សីល៥និងសុភម្គលក្នុងគ្រួសារ

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណ ទូច សាទរ ព្រះអង្គជាសង្ឃគណធម្មយុទ្ធតិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា