នាទីនារីរតនៈ ៖ បទយកការណ៍ ” វេទិការយុវវ័យជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសមភាពយែនឌ័រ “

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីនារីរតនៈ ៖ បទយកការណ៍ ” វេទិការយុវវ័យជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសមភាពយែនឌ័រ ”

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី១០ សីហា ឆ្នាំ២០១៨

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកិច្ចការនារី