គំនូរតាមជញ្ជំាងសណ្ឋាគារ ហាងកាហ្វេ ឬតាមការិយាល័យ បាននិងកំពុងពេញនិយម នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨-

លោក អ៊ុន សាវ៉ាន់ ជាសិល្បករគូគំនូរតាមជញ្ជំាង បានឲ្យដឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះថា ការគូររូបតាមជញ្ជំាងសណ្ឋាគារ តាមហាងកាហ្វេ ឬតាមការិយាល័យ បាននិងកំពុងពេញនិយមនៅខេត្តសៀមរាប ហើយផ្តល់ប្រាក់ចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបានសមរម្យ និងបានជួយលើកកម្ពស់ស្នាដៃកូនខ្មែរ ផ្នែកគូរគំនូរនេះផងដែរ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ