ល្ខោនបាសាក់៖ រឿង ផ្កាត្របែកព្រៃ(ភាគទី២)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

ល្ខោនបាសាក់៖ រឿង ផ្កាត្របែកព្រៃ(ភាគទី២)

សម្រួលខ្លឹមសាររឿងដោយ៖ លោក ស៊ុំ សារឿន

សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈបុរាណរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHZ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា