អត្ថបទ៖មានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមាតុភូមិកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថេភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖មានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមាតុភូមិកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថេភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ ឯកឧត្តម ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា