គ.ជ.ប ប្រកាសថា ការត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ ត្រូវបានបញ្ចប់ តែមិនបានរកឃើញនូវកំហុសណាមួយពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឡើយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក ចន ណារិទ្ធ៖

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងរបស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត៖