ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឆ្នុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈដ៏រឹងមាំដូចដែកថែបរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន ឯកសារ ក្រោមចំណងជើងថា

ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឆ្នុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈដ៏រឹងមាំដូចដែកថែបរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ប្រភពឯកសារ៖ ផ្តល់ដោយអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណរដ្ឋមន្ត្រី