នាទីកសិកម្ម៖ ដំណាំម្រេច (ភាគ២)

អគញគនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីកសិកម្ម៖ ដំណាំម្រេច (ភាគ២)

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្បុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHz

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ