នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖​ ការគោរពដឹងគុណរបស់សិស្សចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖​ ការគោរពដឹងគុណរបស់សិស្សចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូ

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា