គ.ជ.ប បំភ្លឺចំពោះការចោទប្រកាន់ផ្ទុយពីការពិតរបស់លោក ខឹម វាសនា មកលើមន្រ្ដីបោះឆ្នោត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨–