នាទីសួនកំណាព្យ៖ គុណទឹកដោះម្តាយ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីសួនកំណាព្យ៖ គុណទឹកដោះម្តាយ

និពន្ធដោយ៖ ឧបាសិការ ធួន យី

សូត្រដោយ៖ លោក ចាន់ សុធី

កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចឹក សំណាង

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា