អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ចង់ប្រាជ្ញឱ្យខំប្រឹង ចងងក្បិនតឹងរកស៊ីធូរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ចង់ប្រាជ្ញឱ្យខំប្រឹង ចងងក្បិនតឹងរកស៊ីធូរ

និពន្ធដោយ៖ លោក ដួង សុខគា

កែសម្រួលដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ដួង សុខគា និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918Khz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា