អត្ថបទ៖ លទ្ធិប្រជាធិប្បតេយក្នុងបរិបទសភាឯកបក្ស

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ លទ្ធិប្រជាធិប្បតេយក្នុងបរិបទសភាឯកបក្ស

អត្ថធិប្បាយដោយ៖ ឯកឧត្តម ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី ០៣ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨