ទស្សនៈវិភាគ៖ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទសភាឯកបក្ស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨–

(អត្ថបទខាងលើនេះ ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធ)