នាទីនារីរតនៈ ៖ អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើចំណាកស្រុកដោយស្របច្បាប់

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកិច្ចការនារី

នាទីនារីរតនៈ ៖ អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើចំណាកស្រុកដោយស្របច្បាប់

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី ០៣ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨