វិចារណកថា៖​ សូមគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការចាត់ចែងវាសនាប្រទេសជាតិដោយខ្លួនឯង

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

វិចារណកថា៖​ សូមគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការចាត់ចែងវាសនាប្រទេសជាតិដោយខ្លួនឯង

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ ឯកឧត្តម ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី ០៣ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨