ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយ៖ ស៊ីបាយបោកឆ្នាំង

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយ៖ ស៊ីបាយបោកឆ្នាំង

ច្រៀងដោយ៖ លោក សាន សុវណឌឿន និង អ្នកនាង អ៊ុច សាវី