នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ៖ រឿង ” បទពិសោធន៍ដ៏គ្រោះថ្នាក់ “

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ៖ រឿង ” បទពិសោធន៍ដ៏គ្រោះថ្នាក់ ”

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

រចនារូបភាព៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ