អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ ៖ ឈើពុកកុំដាក់គូទលើ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM 918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ ៖ ឈើពុកកុំដាក់គូទលើ

និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជិន អេង និង អ្នកនាង ណយ ស៊ីថា