អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ សហគមន៍ស្អាតផ្តើមចេញពីយើងគ្រប់គ្នា

ផលិតដោយ៖​ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីផ្សាយ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70Mhz

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ សហគមន៍ស្អាតផ្តើមចេញពីយើងគ្រប់គ្នា

និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជិន អេង និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី