អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ ៖ រីករាយជ្រះថ្លាបុណ្យចូលព្រះវស្សា

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ ៖ រីករាយជ្រះថ្លាបុណ្យចូលព្រះវស្សា

និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ដួង សុខគា និងអ្នកស្រី អ៊ុក សុផា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវ្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា