លោក លោកស្រីអាចដោនឡូដ Appក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីមើលការ ផ្សាយផ្ទាល់ពី ទទក នៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោត តាមរយៈស្មាតហ្វូន លោក លោកស្រីនឹងដឹងពីលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោត

លោក លោកស្រីអាចដោនឡូដ Appក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីមើលការ ផ្សាយផ្ទាល់ពី ទទក នៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោត តាមរយៈស្មាតហ្វូន លោក លោកស្រីនឹងដឹងពីលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោត
សូមទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់(Live)ទិដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី6 ថ្ងៃទី29 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2018