ការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេស ទទួលបានឯកសារ និងសម្ភារសម្រាប់ការបោះឆ្នោត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —