នាទីសួនកំណាព្យ៖ គុណទឹកដោះម្តាយ

នាទីសួនកំណាព្យ៖ គុណទឹកដោះម្តាយ

និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ ឧបាសិកា ធួន យី

សូត្រដោយ៖ លោក ចាន់ សុធី

កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចឹក សំណាង

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទញយុជាតិកម្ពុជា