គ.ជ.ប ចេញសេចក្ដីប្រកាសអំពីព្រឹត្ដិការណ៍ទូទៅនៃការឃោសនាបោះឆ្នោត និងប្រកាសបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោត និងបញ្ជីទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —