អត្ថបទ៖ ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យ រីឯអ្នកធ្វើបាបបានបាប

អត្ថបទ៖ ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យ រីឯអ្នកធ្វើបាបបានបាប

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា