បទយកការណ៏ ស្តីពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកកោះសុទិន មុននឹងទឹកឡើងមកដល់

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន