ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ទទួលបានសេវាច្រកចេញចូលតែមួយ

AKP  សៀមរាប ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀមរាប បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះថា ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ទទួលបានសេវាសាធារណៈ នៅច្រកចេញចូលតែមួយ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នេះតទៅ។

រូបថត÷ ឃុត សៅ