សាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងផ្អាកដំណើរការសេវារថយន្តក្រុងមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី២៩កក្កដាដើម្បីអោយបុគ្គលិកបានទៅបោះឆ្នោត